Informacja konsularna

Szanowni Państwo, przekazuję poniżej komunikat Wydziału Prawnego Konsulatu Generalnego RP w Hamburgu dot. nowej ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego. W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, proszę kontakt z Wydziałem Prawnym naszego konsulatu.

.

 

Konsulat Generalny RP w Hamburgu informuje, że z dniem 1 marca 2015 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego. Zgodnie z przepisami tej ustawy obywatele polscy, którzy zamierzają wstąpić w związek małżeński poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, mogą otrzymać pisemne zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim mogą zawrzeć małżeństwo.

 

Osoba zainteresowana otrzymaniem takiego zaświadczenia w Polsce przedstawia dokument tożsamości oraz składa do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego:

1). zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;

2). dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka.

 

Obywatel polski przebywający poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej może wystąpić o wydanie powyższego zaświadczenia również do konsula. W takim przypadku osoba zainteresowana przedstawia dokument tożsamości oraz składa:

1). zapewnienie, o którym mowa wyżej (formularz w konsulacie);

2). dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka;

3). polski odpis aktu urodzenia;

4). jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim – polski odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia.

 

Opłata konsularna wynosi 50,- euro.

 

Zaświadczenie jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty jego sporządzenia.